ul. Kutrzeby 32, 42-200     Częstochowa

     Wykaz dokumentacji techniczno-prawnych wykonanych w 2007r.  

L.p.

Zakres opracowania

Obiekt

Inwestor

1.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów w systemie numerycznym

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Enion Spółka Akcyjna

Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

2.

Budowa linii napowietrznej nN wraz z przyłączami napowietrznymi oraz demontażem istniejącej linii napowietrznej nN

ul. Leśna w Mysłowie gm. Koziegłowy

3.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przystajń

gmina Przystajń

Bagna; Bór Zajaciński; Brzeziny; Dąbrowa kier. Ługi Radły; Kamińsko; Kostrzyna kier. Młyn; Kuźnica Nowa; Kuźnica Stara; Ługi Radły ul. Jelenia, Leśna i przy Młynie; Przystajń ul. Targowa i Sojczyńskiego; Radły kier. Więziny; Siekierowizna; Stany; Więzina kier. Bóru Zajacińskiego; Wilcza Góra; Wrzosy.

Urząd Gminy Przystajń

4.

Budowa oświetlenia skweru

ul. Łukasińskiego w Częstochowie

Urząd Miasta Częstochowy

5.

Wymiana nieusieciowionej linii kablowej 15kV relacji: S-327 ÷ S-328

ul. Fieldorfa-Nila w Częstochowie

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

6.

Budowa zasilania elektroenergetycznego budynku mieszkalnego

ul. Zamojskiego 1 w Wąsoszu Górnym gm. Popów

Dądela Janusz

7.

Budowa linii napowietrznej nN wraz z przyłączem kablowym nN dla zasilania nowych działek budowlanych o nr ewid. 109 i 110

Wąsosz Górny gm. Popów

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

8.

Budowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w projektowanej Pracowni Rezonansu Magnetycznego MED-SPORT zlokalizowanej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. Dr W. Orłowskiego

ul. PCK 1 w Częstochowie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MED-SPORT

9.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów w systemie numerycznym

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

10.

Budowa oświetlenia ul. Legionów na odcinku
od ul. Hallera do wjazdu do Gazowni

ul. Legionów w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

11.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z włączeniem do sieci ŚN i nN oraz wykonaniem podziału sieci na linii napowietrznej nN

Dębie gmina Popów

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

12.

Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i telekomunikacyjnych linii kablowych kolidujących z przebudową ulicy Św. Augustyna Kordeckiego

ul. Św. Augustyna Kordeckiego w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

13.

aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego „ Przebudowa skrzyżowania ulicy Obrońców Westerplatte z ulicą Kołakowskiego i ulicą Obrońców Poczty Gdańskiej ”

skrzyżowanie ul. Obrońców Westerplatte z ul. Kołakowskiego i Obrońców Poczty Gdańskiej w Częstochowie

14.

Przebudowa oświetlenia ulicznego

ul. Rolnicza w Częstochowie

15.

Budowa oświetlenia ulicznego wraz z układem zasilania. Przebudowa sieci elektroenergetycznych oraz kanalizacji i kabli telekomunikacyjnych kolidujących z przebudową ul. Traugutta

ul. Traugutta w Częstochowie

16.

Budowa i włączenie projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV do sieci ŚN i nN. Budowa zasilania Centrum Handlowo – Targowiskowego. Wykonanie podziału sieci na linii napowietrznej nN

ul. Częstochowska w Koziegłowach

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

17.

Budowa linii kablowej 15 kV od mufy kablowej przy ul. Bytomskiej do mufy kablowej przy skrzyżowaniu ul. Wręczyckiej i Ruskiej

ul. Bytomska,  Wręczycka i Ruska w Częstochowie

18.

Wymiana awaryjnego kabla ŚN relacji: S-318 15/0,4 kV ÷ S-283 15/0,4 kV

ul. Michałowskiego i Iwaszkiewicza w Częstochowie

19.

Wymiana nieusieciowionej linii kablowej 15kV relacji: SO-3015 Fabryka Zapałek ÷ SO-3046 Polgal

ul. Ogrodowa w Częstochowie

20.

Przebudowa istniejącego obwodu linii napowietrznej nN wraz z przyłączami zasilanego ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV S-070 „Panki Wieś” obwód kierunek CPN

ul. Zwierzyniecka i Tysiąclecia w Pankach

21.

Aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych - budowa oświetlenia drogowego

ul. Zawodziańska, Przejazdowa, Główna i Tatrzańska w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

22.

Budowa oświetlenia drogowego

ul. Heleny w Częstochowie

23.

Budowa oświetlenia drogowego

ul. Łączności w Częstochowie

24.

Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Św. Barbary do ul. Św. Jadwigi

ul. Kordeckiego w Częstochowie

25.

Przebudowa kolidujących urządzeń elektroenergetycznych związanych z przebudową ul. Kordeckiego. Skablowanie sieci napowietrznych nN od ul. Św. Barbary do ul. Św. Kingi

ul. Kordeckiego w Częstochowie

26.

Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN wraz z budową przyłącza kablowego 1 kV dla zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego

ul. Konopnickiej w Blachowni

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

27.

Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego i ciągów pieszo-rowerowych wraz z układem zasilania oraz kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Niepodległości od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do ronda Mickiewicza

al. Niepodległości w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie