ul. Kutrzeby 32, 42-200     Częstochowa

   

 

 

 

 

Wykaz dokumentacji
techniczno-prawnych
wykonanych w 2001r. 

L.p.  Zakres opracowania  Obiekt  

Inwestor

1.

Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i kabli optotelekomunikacyjnych, magistralnych, rozdzielczych i abonenckich. Przebudowa kolidujących urządzeń elektroenergetycznych z budową i przebudową oświetlenia ulicznego.

 Ulica Jagiellońska i Równoległa w Częstochowie

rejon budowy Centrum Zaopatrzenia Makro Cash and Carry

przy ulicy Jagiellońskiej w Częstochowie

Arkus BPD

2. 

Budowa zasilania podstawowego i rezerwowego sygnalizacji świetlnej wraz z przebudowa sieci rozdzielczej n.n.

 Sygnalizacja świetlna na wjeździe do Centrum Zaopatrzenia Makro Cash przy ulicy Jagiellońskiej w Częstochowie

3.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych; budowa 10-cio polowej Rozdzielni Sieciowej Makro; wyposażenie pola w GPZ Błeszno i budowa linii kablowej 15 kV relacji GPZ Błeszno – projektowana RS Makro; wyposażenie pola i budowa kanału kablowe-go w GPZ Stradom oraz budowa linii kablowej 15 kV relacji GPZ Stradom – projektowana RS Makro.

 Centrum Zaopatrzenia Makro Cash and Carry

 przy ulicy Jagiellońskiej w Częstochowie

Makro

Cash and Carry

Polska S.A.

 4.

Budowa centrali ONU z zasilaniem elektroenergetycznym oraz budową: kanalizacji telekomunikacyjnej na terenie C.Z. Makro linii optotelekomunikacyjnej relacji Centrala Raków II - centrala ONU przy C. Z. Makro, kabla rozdzielczego relacji szafa B9B - C.Z. Makro i kabla rozdzielczego relacji ONU - C. Z. Makro.

 Centrum Zaopatrzenia Makro Cash and Carry

 przy ulicy Jagiellońskiej w Częstochowie

Telekomunikacja Polska S.A.

Obszar Telekomunikacji Częstochowa

 5.

Budowa zaslania elektroenergetycznego. Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych.  

 Centrala E -10B w miejscowości Częstochowa - Mirów

 6.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów, wyznaczenie współrzędnych projektowanych obiektów, wykonanie przekrojów poprzecznych projektowanych i istniejących linii elektroenergetycznych.

 Dla wszystkich inwestycji

zleconych przez Zakład Energetyczny Częstochowa S.A.

 

Zakład

Energetyczny Częstochowa S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Budowa i włączenie projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV do sieci 15 kV z budową linii kablowych n.n., zastawów kablowych i zestawów pomiarowych.

 Osiedle domków jednorodzinnych i Zakład Konfekcji Technicznej przy ulicy Bieszczadzkiej w Częstochowie

 8.

Przebudowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy ul. Makuszyńskiego wraz z modernizacją sieci rozdzielczej n.n.

 Sieć elektroenergetyczna przy ulicy:

Makuszyńskiego, Geodetów Głębockiego i Kownackiej

w Częstochowie

 9.

Przebudowa linii napowietrznej n.n. z wymianą przyłączy do istniejących budynków; budowa zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków.

 Sieć rozdzielcza n.n. przy ulicy Sucharskiego i Ludowej

 Przepompownia ścieków przy ulicy Ludowej 211

w Częstochowie

 10.

Przebudowa słupowej stacji transformatorowej „ Borowa1 ” z przebudową linii 15 i 1 kV i budową linii napowietrznej 15 kV do oczyszczalni ścieków.

 Oczyszczalnia ścieków

w miejscowości Ostrowy gmina Miedźno

 11.

Przebudowa linii kablowo-napowietrznej 15 kV relacji GPZ Kawodrza–Ceramika na odcinku GPZ Kawodrza skrzyżowanie ulic: Huculska-Wileńska.

 Sieć kablowo-napowietrzna 15 kV

w ulicy Huculskiej w Częstochowie

 12.

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci 15kV i budową: sieci rozdzielczej 1 kV, zastawów kablowych i zestawów pomiarowych.

 Osiedle domków jednorodzinnych

przy ulicy Traugutta w Częstochowie

 13.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci 15 kV oraz budowa linii napowietrznej n.n. dla zasilania osiedla domków jednorodzinnych.

 Osiedle domków jednorodzinnych

przy ulicy Rzecznej w Brzezinach Wielkich.

 14.

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci 15kV i budową: sieci rozdzielczej 1 kV, zastawów kablowych i zestawów pomiarowych.

 Osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ulic:

 Cieszyńskiej, Lublinieckiej, Chorzowskiej i Dolnoślaskiej

 w Częstochowie

 15.

Przebudowa sieci rozdzielczej n.n. wraz z budową zasilania elektroenergetycznego.

 Osiedle domków jednorodzinnych

przy ulicy Huculskiej w Częstochowie

 16.

Modernizacja sieci rozdzielczej n.n. wraz z budową zasilania elektroenergetycznego.

 Budynki mieszkalne

przy ul. Polnej i Częstochowskiej w Żarkach

 17.

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zasilaniem elektroenergetycznym; przebudowa oświetlenia ulicznego; przebudową kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych.

 Trasa DK1 w miejscowości Wrzosowa

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Okręg Południowy

 18.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów, wyznaczenie współrzędnych projektowanych obiektów.

 Dla wszystkich inwestycji zleconych przez

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Częstochowie

Miejski Zarząd

Dróg i Mostów

w Częstochowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Budowa oświetlenia wydzielonego z zasilaniem elektroenergetycznym; budowa zestawu złączowo-pomiarowego i szafy sterowniczej oświetlenia.

 Ulica Ikara, ulica Ossolińskiego, ciąg pieszo-rowerowy

 alei Pokoju w Częstochowie

 20.

Korekta modernizacji wlotu.

 Skrzyżowanie ulic Rocha Wręczycka w Częstochowie

 21.

Wykonanie dokumentacji przetargowej z dostosowaniem projektów budowlanych i wykonawczych do wymogów formalnych procedury programu PHARE 2000 z opracowaniem zestawienia kosztów inwestycji i szczegółowej specyfikacji technicznej.

 Ulica Legionów

od trasy DK-1 do skrzyżowania ulic Faradaya i Legionów

Ulica Faradaya w Częstochowie

 22.

Budowa sygnalizacji świetlnej z zasilaniem elektroenergetycznym, zestawem złączowo-pomiarowym i sterownikiem sygnalizacji ulicznej; przebudowa oświetlenia ulicznego; przebudową kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych; projekt organizacji ruchu.

 Skrzyżowanie ulic

Jagiellońskiej i Monte Cassino w Częstochowie

 23.

Budowa sygnalizacji świetlnej z zasilaniem elektroenergetycznym, zestawem złączowo-pomiarowym i sterownikiem sygnalizacji ulicznej; budową kabla koordynacyjnego do sąsiedniego sterownika sygnalizacji ulicznej; przebudową kolidujących urządzeń elektro-energetycznych i teletechnicznych; projekt organizacji ruchu.

 Skrzyżowanie ulic

Niepodległości i Powstańców Śląskich w Częstochowie

 24.

Korekty kanalizacji telekomunikacyjnej i kabli elektroenergetycznych.

 Skrzyżowanie ulic

Rocha i Wręczyckiej w Częstochowie

 25.

Modernizacja ulicy Fieldorfa Nila; budowa oświetlenia ulicznego; przebudowa kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

 Ulica Fieldorfa Nila

 od alei Wyzwolenia do ulicy Michałowskiego w Częstochowie

 26.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych; przebudowa sygnalizacji świetlnej z układem zasilania elektroenergetycznego.

 Skrzyżowanie ulic

Niepodległości i Bór w Częstochowie

A.G.P. Sroczyński

i Partnerzy

 27.

Modernizacja ulicy Radomskiej; przebudowa kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych; budowa oświetlenia ulicznego z zasilaniem elektroenergetycznym, budową zestawu złączowo-pomiarowego i szafy sterowniczej oświetlenia ulicznego.

 Ulica Radomska i Wejherowska w Częstochowie

Urząd Miasta

Częstochowy

 28.

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci 15kV oraz przebudową rozdzielni 15kV w istniejącej stacji transformatorowej S-554.

 Cmentarz Komunalny w Częstochowie

 29.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych; przebudowa linii napowietrznej 15 kV z budową: słupowej stacji transformatorowej  15/0,4 kV, zestawu złączowo-pomiarowego, linii kablowej w.l.z. do wyłącznika głównego przeciwpożarowego. Podłączeniem istniejącego złącza kablowego ZK-3 nr 7285 do projektowanej stacji dla zasilania F.P.H. Ceramik

 F.P.H. „Ceramik” przy ulicy Morsztyna 6 w Częstochowie

F.P.H. „ Ceramik ”

 30.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci 15 kV.

 Oczyszczalnia ścieków w Ostrowach

„ Energoprojekt "

Katowice S.A.

 31.

Budowa sieci uziemienia.

 Zakład „ POL-DISC "

przy ulicy Dekabrystów 67 w Częstochowie

POL-DISC "

SP. Z O.O.

 32.

Przebudowa rozdzielni ś.n. i n.n. wkomponowanej stacji transformatorowej z budową układu SZR i układu pomiarowego.

 Zespół Zakładów Produkcji Pomocniczej

 przy ulicy Poselskiej 12/32 w Częstochowie

Cz.P.B.P.

Przemysłówka S.A.

 33.

Budowa zasilania elektroenergetycznego.

 Budynek mieszkalny

przy ulicy Krakowskiej 80 w Częstochowie

DIMEG Bielańska

INVESTMENT "

 34.

Przebudowa linii kablowych i napowietrznych n.n.

 Ulice: Żarecka, Południowa, Kolorowa, Lipowa, Jordana,

 Konwaliowej i Koniecpolskiej w Częstochowie

Zakład

Energetyczny

Częstochowawa S.A.

 35.

Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia.

 Miejscowości: Wólka Stażyńska, Włodowice, Zaborze,

 Zabijak, Żarki Letnisko ulica Górki, Nakło ulica Podleśna,

 Myszków ulica Helenówka i Mirów

 36.

Przebudowa linii napowietrznej n.n. wraz z wymianą przyłączy do istniejących budynków i budową zasilania elektroenergetycznego do budynków nowopowstałych.

 Osiedle domków jednorodzinnych

przy ulicy Mała Szpitalna w Myszkowie

 37.

Przebudowa linii napowietrznej n.n. wraz z wymianą przyłączy do części istniejących budynków

 Osiedle domków jednorodzinnych

 przy ul. Częstochowskiej w Żarkach

 38.

Kompleksowa modernizacja linii n.n. z przebudową rozdzielni n.n. w istniejącej stacji transformatorowej

 Sieć rozdzielcza niskiego napięcia

przy ul. Kościuszki w Myszkowie

 39.

Budowa zasilania elektroenergetycznego dwustronnego

 Budynki mieszkalne wielorodzinne

przy ulicy Bialskiej i Kujawskiej w Częstochowie

 40.

Budowa zasilania elektroenergetycznego

Budynki mieszkalne w Częstochowie przy ulicy: Narcyzowa 24, Legnickiej, Przejazdowej, Sieradzkiej 42, Kolarskiej dz 807/33, 807/34, 807/35 i 807/36, Irysowej 5, Narcyzowa 24, Mała Warszawka 8, Warszawskiej 440, Ikara dz nr 134/6 /7 /8 /9 /10, Warownej 26d, Szkolnej 31, Bieszczadzkiej 26d, Poświatowskiej 46a i 48a, Mieszka Starego 17, Zamiejskiej 5, Dźbowskiej 89, Konwaliowej 87, Kwatermistrzów dz nr 29/3, 30/4, 33/3, 34/3, Kolorowej dz nr 61/4, Południowej 81/83

 Częstochowa: Obiekt handlowy przy alei Jana Pawła II i ulicy Jaskrowskiej dz 64/3, Hurtownia przy ul. Warszawskiej 125, Sklep przy ul. Bohaterów Katynia 146/148, Obiekt handlowy przy ul. Wrocławskiej 12, Zakład wyrobu mebli CEDRUS przy ul. Lipowej 1, Zakład produkcji obuwia „Klaudia” przy ul. Orlik-Ruckemana 10 dz. nr 118/3, Pawilony Handlowe przy ul. Żareckiej 42, Warsztat przy ul. Koniecpolskiej 10, Zakład stolarski przy ul. Konwaliowej 87, Budynek warsztatowy „HEKSA” przy ul. Konwaliowej 87, Zakład stolarski przy ulicy Konwaliowej 87

Budynki mieszkalne w Myszkowie przy ulicy: Wapiennej dz. nr 2506/1/2, Pszennej 2a, Osińska Góra dz. nr 4852/2, Różanej dz. nr 933/1 i 933/2, Buraczanej, Kwiatkowskiego, Dworskiej dz. nr 5462/8, Tulipanowej dz. nr 9476 i 9477, Krasickiego dz. nr 1805/5, Słowackiego 3559/20 i 21

Miejscowość: Zelisławice dz nr 520, Rudniki 7a, Zdów dz.nr 532/16, Przybynów Zefirek dz nr 2831/1 i /2, Przyłęk-Szyszki nr 315/6, Kroczyce przy ul. Spacerowej dz. 267, Szczekociny ul. Boczna 21, Włodowice ul. Mrzygłodzka dz. nr 1267/2, Mzurów nr 31, Moczydła 36 i 41, Mrzygłód ul. Nadrzeczna dz nr 1605, Mirów dz nr 295/1, Rędziny ul. Wolności 19, Irządze dz nr 1638/33, Żarki Letnisko dz. nr 362, Szczekociny-Wększcza dz nr 705, Kroczyce dz. nr 377/37/38/44/45, Kwilina 37 dz. 225, Wojsławice dz. 166, Przybynów ul. Ostrowskiej 4, Żarki ul. Łąkowa dz 110/91, Żarki ul. Krzywa dz. nr 241, Potasznia ul. Błotna dz 155, Mirów dz. nr 301/1 i 302/1, Koniecpol ul. Magdasz 8, Morsko dz nr 8/2, Żarki ul. Myszkowska, Bobolice dz 163/17, Pińczyce ul. Grabowa dz. 1643/1 Koziegłowy-Rosochacz dz. nr 2591, Nakło dz nr 1633, Włodowice dz nr 217, Żarki Letnisko ul. Podleśna dz nr 83/8

Magazyn stali przy ul. Waryńskiego 3 w Myszkowie, Wolnostojący kiosk przy ul. Jana Pawła II w Myszkowie, Pawilon handlowy przy ul. Słowackiego w Myszkowie

Miejscowość: Dyrdy ul. Piaskowa 12a i 12b, Lubliniec ul Kochanowskiego, Koszęcin ul. Słoneczna dz. 1265/247 i 1266/247, Kochanowice ul. Sportowa dz 358, Rusinowice ul. Lompy dz. 668/5

 41.

Inwentaryzacja

Boksy garażowe przy ul. Andersa w Częstochowie

S.M. Segment "

w Częstochowie